O DSS Femina

Zriaďovateľom DSS Veľký Blh je Banskobystrický samosprávny kraj. DSS Veľký Blh je rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou.

Riaditeľkou zariadenia je JUDr. Jana Marková. Od 1. októbra 2009 sme zmenili názov nášho zariadenia na FEMINA Domov sociálnych služieb Veľký Blh. Ako už z nášho názvu vyplýva FEMINA DSS Veľký Blh poskytuje sociálne služby dospelým zdravotne postihnutým občanom – ženám s duševnými poruchami a poruchami správania celoročnou formou pobytu. Kapacita nášho zariadenia je 100 klientov. O klientov sa stará 56 členný kolektív pracovníkov na 2 oddeleniach: ležiacom a chodiacom, ktorí zabezpečujú starostlivosť v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorou je :

1

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
- sociálna rehabilitácia
- ošetrovateľská starostlivosť
- ubytovanie
- stravovanie
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
- osobné vybavenie

Zabezpečujeme:
- pracovnú terapiu
- záujmovú činnosť

Vytvárame podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí.

V DSS FEMINA Veľký Blh využívame všeobecné a špeciálne metódy sociálnej práce. Zabezpečujú ich sociálni pracovníci, inštruktori sociálnej rehabilitácie, pracovní terapeuti, zdravotné sestry a opatrovateľky.

Medzi všeobecné metódy patrí:

- Sociálna evidencia klientov
- Sociálna diagnostika klientov
- Navrhovanie a plánovanie terapie
- Sociálna rehabilitácia
- Overovanie výsledkov terapie

Medzi špeciálne metódy patrí:

- Práca s jednotlivcom – realizuje sa prostredníctvom „Individuálnych plánov rozvoja osobnosti”
- Práca so skupinou – pracovná terapia – najrozšírenejšia forma terapie v zariadení, ktorá zahŕňa: prácu v záhrade, pomocné práce v kuchyni a pri upratovaní
- muzikoterapia
- dramatoterapia
- starostlivosť o zvieratá
- arteterapia
Zaviedli sme felinoterapiu na ležiacom oddelení a canisterapiu v celom zariadení.
Máme zriadené zariadenie podporovaného bývania

Našim cieľom je poskytovať kvalitné služby všetkým klientom zariadenia, vytvoriť im pohodlie a atmosféru domáceho prostredia aby aj napriek svojmu nepriaznivému zdravotnému stavu prežili plnohodnotný život.