• Vitajte v Domove sociálnych služieb FEMINA

Postup prijatia občana do zariadenia

V prípade, že sa uvoľní vhodné miesto v DSS FEMINA sociálna pracovníčka zariadenia vykoná telefonický kontakt čakateľovi, v rámci ktorého ho informuje o možnosti nástupu do zariadenia a následne predvolá občana na uzatvorenie zmluvy a nástup do zariadenia. Občan je oslovovaný na základe poradovníka čakateľov v časovej postupnosti, v akej bol do poradovníka zaradený.

Doklady potrebné k nástupu do DD a DSS Tisovec a k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby:

1.Potvrdenie lekára o bezinfekčnosti žiadateľa

2. Potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac (pri pravidelnom príjme), za predchádzajúci kalendárny rok (pri nepravidelnom príjme).

3. Aktuálne rozhodnutie o výške poberaného dôchodku zo Sociálnej poisťovni rozhodnutie Sociálnej poisťovne.

4.Doklady o majetkových pomeroch (Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu),v zmysle § 72 ods. 11 a 12 zákona o sociálnych službách je možné predložiť aj v kópii, originál sa nevyžaduje.

5. Iné doklady (napr. rozsudok príslušného okresného súdu o pozbavení/obmedzení spôsobilosti žiadateľa na právne úkony, resp. uznesenie príslušného okresného súdu o ustanovení opatrovníka žiadateľovi, v prípade že ste poberateľom dávok a príspevkov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny aktuálne potvrdenie o poberaní dávok a príspevok.

Ďalšie potrebné doklady:

  • lieky na 1 mesiac
  • osobné šatstvo a obuv na jednotlivé ročné obdobia v interiéri a exteriéri, nezabudnite druh a množstvo ošatenia prispôsobiť aj svojmu zdravotnému stavu (napr. pri inkontinencii) a viditeľne ho označiť svojim menom
  • hygienické potreby (toaletné potreby – toaletný papier, mydlo, šampón, uteráky, osušky, potreby na čistenie zubov/zubných náhrad ap.) a ďalšie zdravotnícke potreby (inkontinenčné pomôcky na 1 mesiac – napr. plienky, týždenný dávkovač na lieky, barly, korzety ap.)
  • drobné predmety osobnej potreby (napr. príbor, hrnček, dózu na potraviny ap.), resp. obľúbené predmety (fotografie, vankúšik, deku, obraz, kvet ap.).

Ďalej si PSS môže priniesť:

  • malý prenosný televízor, rádio, budík, rýchlovarnú kanvicu, elektrickú podušku.