#fancybox-close{right:-15px;top:-15px} div#fancybox-content{border-color:#FFFFFF} div#fancybox-title{background-color:#FFFFFF} div#fancybox-outer{background-color:#FFFFFF} div#fancybox-title-inside{color:#333333}

O DSS Femina

Zriaďovateľom DSS Veľký Blh je Banskobystrický samosprávny kraj. DSS Veľký Blh je rozpočtová organizácia s vlastnou právnou subjektivitou.

Riaditeľkou zariadenia je JUDr. Jana Marková. Od 1. októbra 2009 sme zmenili názov nášho zariadenia na FEMINA Domov sociálnych služieb Veľký Blh. Ako už z nášho názvu vyplýva FEMINA DSS Veľký Blh poskytuje sociálne služby dospelým zdravotne postihnutým občanom – ženám s duševnými poruchami a poruchami správania celoročnou formou pobytu. Kapacita nášho zariadenia je 100 klientov. O klientov sa stará 56 členný kolektív pracovníkov na 2 oddeleniach: ležiacom a chodiacom, ktorí zabezpečujú starostlivosť v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorou je :

1

– pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
– sociálna rehabilit��cia
– ošetrovateľská starostlivosť
– ubytovanie
– stravovanie
– upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
– osobné vybavenie

Zabezpečujeme:
– pracovnú terapiu
– záujmovú činnosť

Vytvárame podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí.

V DSS FEMINA Veľký Blh využívame všeobecné a špeciálne metódy sociálnej práce. Zabezpečujú ich sociálni pracovníci, inštruktori sociálnej rehabilitácie, pracovní terapeuti, zdravotné sestry a opatrovateľky.

Medzi všeobecné metódy patrí:

– Sociálna evidencia klientov
– Sociálna diagnostika klientov
– Navrhovanie a plánovanie terapie
– Sociálna rehabilitácia
– Overovanie výsledkov terapie

Medzi špeciálne metódy patrí:

– Práca s jednotlivcom – realizuje sa prostredníctvom „Individuálnych plánov rozvoja osobnosti”
– Práca so skupinou – pracovná terapia – najrozšírenejšia forma terapie v zariadení, ktorá zahŕňa: prácu v záhrade, pomocné práce v kuchyni a pri upratovaní
– muzikoterapia
– dramatoterapia
– starostlivosť o zvieratá
– arteterapia
Zaviedli sme felinoterapiu na ležiacom oddelení a canisterapiu v celom zariadení.
Máme zriadené zariadenie podporovaného bývania

Našim cieľom je poskytovať kvalitné služby všetkým klientom zariadenia, vytvoriť im pohodlie a atmosféru domáceho prostredia aby aj napriek svojmu nepriaznivému zdravotnému stavu prežili plnohodnotný život.